ขออนุโมทนาบุญกุศล กับผู้ร่วมสบทบทุนในงานบุญต่างๆ

เช่น การจัดสร้างหนังสือธรรมะชาวบ้าน ไหว้พระหน้าคอมฯ งานบุญต่างๆเช่น งานบุญผ้าป่าสามัคคี หรือ งานทำบุญทอดกฐิน เพื่อนำทุนทรัพย์ ไปร่วมบูรณะ พุทธศาสนาสถาน และเข้าร่วมกองทุนอันเป็นประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น

รายนามผู้ร่วมสบทบทุนในงานบุญต่างๆ ในสัปดาห์นี้

รายนาม รายชื่องานบุญกุศลที่จัดโดย www.polyboon.com ที่ได้เข้าร่วม
บริษัท โพลีบูรณ์ จำกัด ...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์
...จัดสร้างหนังสือธรรมะชาวบ้าน
...โครงการผู้ก่อการบุญ ไหว้พระหน้าคอมฯ นั่งสมาธิหน้าคอมฯ
คุณปิยมน อัจฉริยปัญญา ...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์
...จัดสร้างหนังสือธรรมะชาวบ้าน
...โครงการผู้ก่อการบุญ ไหว้พระหน้าคอมฯ นั่งสมาธิหน้าคอมฯ
คุณพุฒิวงศ์ บุษบวรรษ ...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์
...จัดสร้างหนังสือธรรมะชาวบ้าน
...โครงการผู้ก่อการบุญ ไหว้พระหน้าคอมฯ นั่งสมาธิหน้าคอมฯ
คุณไพศาล ลิ้มรัตนกกุลชัย ...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์
...โครงการผู้ก่อการบุญ ไหว้พระหน้าคอมฯ นั่งสมาธิหน้าคอมฯ

รายนามผู้ร่วมสบทบทุนในงานบุญต่างๆ (เรียงตามอันดับตัวอักษร)

รายนาม รายชื่องานบุญกุศลที่จัดโดย www.polyboon.com ที่ได้เข้าร่วม
คุณจารุณี แสงฟ้า ...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์
...โครงการผู้ก่อการบุญ ไหว้พระหน้าคอมฯ นั่งสมาธิหน้าคอมฯ
คุณจิระดุลย์ แช่มสอาด ...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์
...โครงการผู้ก่อการบุญ ไหว้พระหน้าคอมฯ นั่งสมาธิหน้าคอมฯ
จิตอุมา เจียมอุทิศศักดิ์ ...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์
คุณทัสวรรณ์ กฤษณวงษ์หงษ ...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์
...โครงการผู้ก่อการบุญ ไหว้พระหน้าคอมฯ นั่งสมาธิหน้าคอมฯ
คุณปิยมน อัจฉริยปัญญา ...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์
...จัดสร้างหนังสือธรรมะชาวบ้าน
...โครงการผู้ก่อการบุญ ไหว้พระหน้าคอมฯ นั่งสมาธิหน้าคอมฯ
...การจัดสร้างหนังสือสวดมนต์ ครั้งที่ ๒ และหนังสือธรรมะ หัวข้อพระในบ้าน
...การจัดสร้างหนังสือสวดมนต์ ครั้งที่ ๑
คุณพุฒิวงศ์ บุษบวรรษ ...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์
...จัดสร้างหนังสือธรรมะชาวบ้าน
...โครงการผู้ก่อการบุญ ไหว้พระหน้าคอมฯ นั่งสมาธิหน้าคอมฯ
...การจัดสร้างหนังสือสวดมนต์ ครั้งที่ ๒ และหนังสือธรรมะ หัวข้อพระในบ้าน
...การจัดสร้างหนังสือสวดมนต์ ครั้งที่ ๑
บริษัท โพลีบูรณ์ จำกัด ...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์
...จัดสร้างหนังสือธรรมะชาวบ้าน
...โครงการผู้ก่อการบุญ ไหว้พระหน้าคอมฯ นั่งสมาธิหน้าคอมฯ
...การจัดสร้างหนังสือสวดมนต์ ครั้งที่ ๒ และหนังสือธรรมะ หัวข้อพระในบ้าน
คุณไพศาล ลิ้มรัตนกกุลชัย ...โครงการผู้ก่อการบุญ ไหว้พระหน้าคอมฯ นั่งสมาธิหน้าคอมฯ
...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์
สุพัตรา เสนะเปรม และครอบครัว ...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์
ยอดขวัญ รอดเรืองรุ่ง ...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์
สุรศักดิ์ ถนอมทรัพย์ ...โครงการพระไตรปิฏกออนไลน์ 
::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบท
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.