คำอุทิศ

ไหว้พระหน้าคอมฯ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ผู้ก่อการดี ผู้ก่อการบุญ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ต้องการไหว้พระ แต่ไม่ค่อยได้เดินทางไปวัด หรือผู้ที่ต้องการไหว้พระ อย่างฉับพลันทันใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ได้มีโอกาสเข้ามาไหว้พระ

ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นั้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับศรัทธาของคุณ ธรรมะ และพุทธะ ที่จริงแล้วอยู่ในตัวคุณทุกคนที่เป็นชาวพุทธ ไหว้พระหน้าคอมฯ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ในการช่วยให้คุณสามารถ นำความศรัทธาที่อยู่ในตัวคุณเอง ออกมาใช้ด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม เช่น เพื่อทำใจให้สงบ เพื่อขอพร เป็นต้น คุณอย่ามองว่าคุณกำลังไหว้คอมพิวเตอร์ สิ่งที่คุณกำลังไหว้อยู่คือ พระพุทธ คอมพิวเตอร์ เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดภาพพระพุทธเท่านั้น เช่นเดียวกับว่า เมื่อคุณไหว้ภาพพระพุทธที่พิมพ์ลงบนกระดาษ หรือ พระพุทธรูป ที่สร้าง จากโลหะ หรือวัสดุอื่นๆ ขณะที่คุณไหว้ คุณคิดถึงเพียงกำลังไหว้พระพุทธอยู่ ไม่ได้คิดว่าคุณกำลังไหว้ กระดาษ เหล็ก หิน ปูน ทราย เพราะฉะนั้น ทุกอย่างอยู่ที่เจตนาครับ

เราไม่ต้องการให้ทุกคนหลงงมงาย แต่เราต้องการให้ทุกคนมีสติ มีศรัทธา ที่จะเชื่อ และจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งการกราบสักการะบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์ ล้วนเป็นสิ่งดี เพราะทำให้เราระลึกถึงพระคุณทั้งหลาย ของท่านเหล่านี้ ทำให้เรามีสติยั้งคิด ในการประกอบกิจการงานใดด้วย การไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้ผ่องใส ตามหลักหัวใจ ของพระพุทธศาสนา

ขออุทิศ

หากการจัดสร้าง และพัฒนา และการสักการะบูชา ในโครงการไหว้พระหน้าคอมฯ นี้ ก่อให้เกิดบุญกุศลใด

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศถวายเพื่อสักการะบูชา พระรัตนตรัย อันมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์จบ พระอรหันต์และพระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ พระภิกษุสงฆ์ทุกรูป บิดา มารดา บุพการี ผู้ให้กำเนิดในทุกภพทุกชาติ คุณครูบาอาจารย์ ทุกๆท่าน บรมครูหลวงปู่ฤาษี ทุกๆพระองค์ ครูตำรา ครูเผยแผ่ ครูวิชาการ ในทุกแขนง เทพเทวดาทุกๆ พระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกรูปทุกปาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เจ้าบุญนายคุณในทุกภพทุกชาติ ขอให้มีบารมีสูงยิ่งๆขึ้น ทุกๆ พระองค์ ทุกๆ ท่าน

และขอให้บุญกุศลบังเกิดแก่ พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย มารดา บิดา ญาติ พี่น้อง หมู่มิตร เจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติ สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก บันดาลให้พบความสุข ความเจริญ อุดมไปด้วยทรัพย์ ทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ทุกผู้ทุกคนเทอญฯ

สาธุ

หากกรรมใดที่พวกข้าพเจ้า ได้ล่วงเกินพระรัตนตรัย อันมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกรูปทุกปาง พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ทุกๆพระองค์ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ ในทุกภพทุกชาติ ไม่ว่าจะด้วยการกระทำ คำพูด ความคิด ทั้งที่เจตนา และไม่เจตนา ในชาติภพใดก็ตาม ข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบขมา

ขอบารมีคุณพระรัตนตรัย อันมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกรูปทุกปาง พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ ทุกๆพระองค์ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ ทุกภพทุกชาติ ได้โปรด ประทานอภัย ยกโทษ อโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วยเทอญฯ

สาธุ


[บทขอบพระคุณ ผู้มีบุญคุณแก่ ข้าพเจ้าผู้พัฒนาเว็บโครงการผู้ก่อการบุญ]Copyright by Polyboon Co.,Ltd.