::: เชิญร่วมจัดสร้าง โครงการหนังสือธรรมะชาวบ้าน ฉบับผู้ก่อการบุญ เพื่อแจกจ่ายไปยังสถานศึกษา แหล่งชุมชน และวัดต่างๆ...

หนังสือธรรมะที่จัดสร้างเพื่อเผยแพร่เกร้ดความรู้ทางวิถีแห่งพุทธที่ผสมกลมกลืนกับวิถีแห่งไทย เพื่อมุ่งให้เกิดศรัทธา และปัญญาในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสืบทอด พระพุทธศาสนาในแบบไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

หนังสือเล่มนี้จะเน้นการนำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรม โดยใช้หัวข้อหลักธรรม จากมงคลชีวิต ๓๘ ประการ และหัวใจของพุทธศาสนาที่ว่า ละชั่ว ทำดี และมีจิตใจที่ผ่องใส ภายใต้สติ ศรัทธา และปัญญา โดยแบ่งออกเป็น ๒ ภาค


ภาคที่ ๑ คือธรรมะสร้างมงคลชีวิต จัดแบ่งหมวดหมู่ตามหัวข้อมงคล ๓๘ ประการ แต่จัดเรียงหมวดหมู่ใหม่ ตามหลักหัวใจของศาสนาแบบประยุกต์ที่โครงการผู้ก่อการบุญใช้อยู่คือ ละชั่วด้วยศีล ทำดีด้วยทาน จิตเบิกบาน ด้วยภาวนาดังนี้

หมวดการละชั่วด้วยศีล
คือจัดกลุ่มมงคล และคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่เกี่ยวกับการละเว้นจากสิ่งไม่ดี

 • มงคลข้อที่ ๑ ไม่คบคนพาล แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงจากคนพาล และการไม่ประพฤติตนเป็นคนพาล และอธิบายถึงการคบบัณฑิต หรือทำตัวเป็นบัณฑิต ซึ่งเป็นมงคลข้อที่ ๒
 • มงคลข้อที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสถานที่อบายมุขทั้งหลาย และแนะนำสถานที่เหมาะสม ในการครองชีวิตให้มีความเป็นมงคล และความเจริญ
 • มงคลข้อที่ ๑๔ การงานไม่คั้งค้าง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับความเพียร เช่น อิทธิบาท ๔ รวมทั้งแสดงถึงการงานที่ไม่มีโทษ ซึ่งเป็นมงคลข้อที่ ๑๘ นอกจากนี้ยังแสดงธรรมเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตด้วยมงคลข้อที่ ๗ ความคงแก่เรียน มงคลข้อที่ ๘ การมีศิปวิทยาการ มงคลข้อที่ ๙ มีวินัยศึกษาดี มงคลข้อที่ ๒๗ ความอดทน
 • มงคลข้อที่ ๑๙ การงดเว้นจากบาป มงคลข้อที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา แสดงธรรมเกี่ยวกับศีล และอกุศลบถ ๑๐ ประการ ละอธิบายธรรมเกี่ยวกับ เบญจธรรม และกุศลบถ ๑๐ ประการ เพื่อเห็นทางเห็นมงคลอันแท้จริง
 • มงคลข้อที่ ๒๑ ความไม่ประมาทในธรรม แสดงให้เห็นโทษแห่งความประมาทในธรรม

  หมวดการทำดีด้วยทาน และการทำบุญต่างๆ
  คือการทำบุญ ทำทาน และการทำกุศล โดยยึดหลักบุญกิริยา ๑๐ ประการเป็นหลักดังนี้

 • มงคลข้อที่ ๕ ความมีบุญบารมีมาก่อน แสดงธรรมเกี่ยวกับบารมี ทั้ง ๑๐ ประการ
 • มงคลข้อที่ ๑๕ การให้ปัน มงคลข้อที่ ๑๑ การบำรุงพ่อแม่ มงคลข้อที่ ๑๒ การสงเคราะห์ลูก มงคลข้อที่ ๑๓ การสงเคราะห์สามี หรือ ภรรยา ซึ่งแสดงทำเกี่ยวกับการให้ทั้งหลาย ทั้งการให้เป็นทรัพย์สิ่งของ อาสารับใช้ เป็นต้นรวมถึง มงคลข้อที่ ๒๕ ความกตัญญู ที่จะแสดงธรรมถึงการเป็นผู้ให้ และการตอบแทน และการระลึกถึงบุญคุณ
 • มงคลข้อที่ ๒๓ การถ่อมตัว มงคลข้อที่ ๓ บูชาบุคคลควรบูชา มงคลข้อที่ ๒๘ ความเป็นคนว่าง่าย เป็นการแสดงธรรมเกี่ยวกับอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกิริยา ๑๐ ประการ รวมทั้งมงคลข้อที่ ๒๒ ความเคารพ
 • มงคลข้อที่ ๒๖ การฟังธรรมตามกาล มงคลข้อที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล มงคลข้อที่ ๖ การตั้งตัวถูก มงคลข้อที่ ๑๖ ธรรมจริยา มงคลข้อที่ ๒๙ การเห็นสมณะ มงคลข้อที่ ๓๒ ความประพฤตอที่ประเสริฐ มงคลข้อที่ ๓๓ การเห็นอริยสัจ มงคลข้อที่ ๓๔ การทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน ซึ่งมงคลทั้งหลายนี้ สรุปรวมเป็น ๓ ลำดับได้ว่า การรับรู้เกี่ยวกับธรรมะ การศึกษาทำความเข้าใจแล้วแสดงธรรมะให้เผยแผ่ออกไป และการศึกษา ไตร่ตรอง จนเกิดปัญญา เข้าถึงพระธรรม แล้วนำธรรมะ ไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ทั้งในเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลาย จนถึงซึ่งนิพพาน ตามลำดับ

  หมวดการภาวนา
  คือการฝึก และการทำจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยความผ่องแพ้ว และพ้นจากทุกข์ทั้งหลายในที่สุด

 • มงคลข้อที่ ๒๔ ความสันโดษ มงคลข้อที่ ๓๑ การบำเพ็ญตบะ มงคลข้อที่ ๓๕ จิตของบุคคลผู้ถูกโลกธรรม กระทบแล้วไม่หวั่นไหว มงคลข้อที่ ๓๖ จิตไม่มีโศก มงคลข้อที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี และ มงคลข้อที่ ๓๘ จิตเกษม ซึ่งมงคลทั้งหมดนี้ว่าด้วยการทำจิตใจให้ผ่องแผ่ว จะแสดงธรรมเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ และการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

ภาคที่ ๒ ศรัทธาวิถีไทยพุทธ แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อและประเพณีนิยมเกี่ยวกับการทำบุญทำทานต่างๆ รวมทั้งเกร็ดการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อดังนี้

 • การล้างหน้าตอนเช้า
 • การกราบ
 • การจัดโต๊ะหมู่บูชา และจำนวนธูปเทียนที่ใช้
 • การเตรียมตัวงานบุญต่างๆ
  • การทำบุญวันพระ
  • การทำบุญงานมงคล
  • การทำบุญเกี่ยวกับคนตาย
  • การทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา
  • วันทำบุญในวันตรุษไทย และวันสารทไทย
  • การเดินเวียนเทียน
 • การถวายของต่างๆ รวมทั้งคำถวาย
 • การอนุโทนาบุญ
 • การสวดมนต์ไหว้พระ ซึ่งจะมีบทสวดมนต์สำคัญ ดังนี้
  • บทมนัสการพระรัตนตรัย
  • คำขอขมาพระรัตนตรัย และคำขอขมากรรม
  • บทถวายพรพระ(อิติปิโส...)
  • พระพุทธชัยมงคลคาถา(พาหุง...)
  • ชัยปริตร(มหาการุณิโก..)
  • บทอาราธนาต่างๆ
  • ศิล ๕ และ ศีล ๘
  • บททำวัตรเช้า
  • บททำวัตรเย็น
  • มงคลจักรวาฬน้อย
  • อัญเชิญเทวดา (ชุมนุมเทวดา)
  • ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
  • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
  • อาการะสูตร
  • พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
  • บทสวดมนต์เจ็ดตำนาน
   • นะโมการะอัฏฐะกะ
   • มงคลสูตร
   • รัตนสูตร
   • กรณียเมตตัญสูตร
   • ขันธะปริต
   • โมระปริต
   • ธะชัคคะสูตร
   • อาฏานาฏิยะปริต
   • อังคุลิมาละปริต
   • โพชฌังคะปริต
  • พระคาถาชินบัญชร
  • พระคาถาบูชาดวงชะตา
  • พระคาถาเพื่อความเป็นมงคลต่างๆ
  • บทกรวดน้ำ และแผ่เมตตา

สำหรับผู้ต้องการรวมสมทบทุนการจัดทำเว็บโครงการผู้ก่อการบุญนี้ รวมไปถึงโครงการจัดทำสื่อธรรมะต่างๆ ในอนาคต สามารถติดต่อได้ที่ boodsabawas@yahoo.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 081 438 5895


ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบท
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.