::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::

ขออุทิศ

หากการจัดสร้าง และพัฒนา โครงการผู้ก่อการบุญ นี้ อันประกอบด้วย หน้าความรู้ หน้าธรรมะต่างๆ การฝึกสมาธิ เจริญวิปัสสนา และสักการะบูชาพระรัตนตรัย ก่อให้เกิดบุญกุศลใด

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายเพื่อสักการะบูชา พระรัตนตรัย อันมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ทุกพระองค์ พระธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พัน พระธรรมขันธ์จบ พระอรหันต์และพระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ พระภิกษุสงฆ์ทุกรูป

และขออุทิศ ให้แก่คุณ บิดา มารดา บุพการี ผู้ให้กำเนิดในทุกภพทุกชาติ คุณครูบาอาจารย์ ทุกๆท่าน บรมครูหลวงปู่ฤาษี ทุกๆพระองค์ ครูตำรา ครูเผยแผ่ ครูวิชาการ ในทุกแขนง เทพเทวดาทุกๆ พระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกรูปทุกปาง พระมหาราชของไทย ทุกๆ พระองค์ เจ้าบุญนายคุณในทุกภพทุกชาติ ขอให้มีบารมีสูงยิ่งๆขึ้น ทุกๆ ท่าน ทุกๆ พระองค์

นอกจากนี้ยังขออุทิศ ให้กับ พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย ญาติ พี่น้อง หมู่มิตรทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติ สรรพสิ่งทั้งหลาย ในสากลโลก ขอให้พบความสุข ความเจริญ อุดมไปด้วยทรัพย์ ทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ทุกผู้ทุกคนเทอญฯ

สาธุ

หากกรรมใดที่พวกข้าพเจ้า ได้ล่วงเกินพระรัตนตรัย อันมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกรูปทุกปาง พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ทุกๆพระองค์ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ ในทุกภพทุกชาติ ไม่ว่าจะด้วยการกระทำ คำพูด ความคิด ทั้งที่เตนา และไม่เจตนา ในชาติภพใดก็ตาม ข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบขมา

ขอบารมีคุณพระรัตนตรัย อันมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกรูปทุกปาง พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ ทุกๆพระองค์ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ ทุกภพทุกชาติ ได้โปรด ประทานอภัย ยกโทษ อโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วยเทอญฯ

สาธุ

 

ทีมงาน โครงการผู้ก่อการบุญ ขอโมทนาบุญให้แก่ผู้อ่าน ทุกท่านด้วย ขอให้เจริญด้วยพรอันเป็นมงคล ทุกประการ

สำหรับผู้ต้องการรวมสมทบทุนการจัดทำเว็บโครงการผู้ก่อการบุญนี้ รวมไปถึงโครงการจัดทำสื่อธรรมะต่างๆ ในอนาคต สามารถติดต่อได้ที่ boodsabawas@yahoo.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 081 438 5895
พุฒิวงศ์ บุษบวรรษ


::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.