::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::

มิตรแท้มิตรเทียม

คำว่า "มิตร" แปลว่าเพื่อน คือผู้มีเยื่อใยดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ แต่ในสังคมนั้น มี ๒ ด้านเสมอ เมื่อมีคุณ ก็ต้องมีโทษ มิตรเองก็แบ่งเป็น ๒ ประเภท เรียกว่า มิตรแท้ หรือ มิตรผู้ให้คุณแต่ผู้คบหา และมิตรเทียม ผู้ไม่ให้คุณแก่ผู้คบหา บางทียังส่งผลโทษเสียด้วยซ้ำ

มิตรเทียมแบ่งออกเป็น ๔ จำพวกใหญ่ๆ คือ

คนปอกลอก คิดเอาแต่ได่ฝ่ายเดียว เสียให้น้อย คิดเอาให้ได้มาก เมื่อมีภัยแก่ตัว จึงรับทำกิจของเพื่อน และ คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตน

คนดีแต่พูด เก็บเอาเรื่องเก่าๆมาพูด อ้างของที่ยังไม่มี มาพูด สงเคราะห์ช่วยเหลือด้วย สิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ และออกปากพึ่งไม่ได้

คนหัวประจบ จะทำชั่วก็คล้อยตาม จะทำดีก็คล้อยตาม ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังนินทาว่าร้าย

คนชักชวนในทางฉิบหาย ชักชวนดื่มน้ำเมา ชักชวนเที่ยวกลางคืน ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น ไม่ทำงานทำการ ดดยเฉพาะชักชวนเล่นการพนัน

มิตรแท้แบ่งออกเป็น ๔ จำพวกใหญ่ๆ คือ

มิตรมีอุปการะ ป้องกันเพื่อผู้ประมาทแล้ว ไม่ให้ผิดพลาด ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการแนะนำ ดูแล ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาท เมื่อเพื่อนมีภัย เป็นที่พึ่งพิงได้ เมื่อมีธุระ ช่วยออกทรัพย์ ให้เกินกว่าที่ออกปาก

มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข ขยายความลับของตนแก่เพื่อน ปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพราย ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้

มิตรแนะนำประโยชน์ ห้ามมิให้ทำชั่ว แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี ให้ฟังในสิ่งดีที่ไม่เคยฟัง บอกทางแห่งความเจริญให้

มิตรมีความรักใคร่ ทุกข์ ก็ทุกข์ด้วย สุขก็สุขด้วย โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน กล่าวรับรองสนับสนุน คนที่พูดสรรเสริญเพื่อน


ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.