::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::

บุคคลประเสริฐ ๒ ประเภท

บุคคล ๒ ประเภทนี้นับว่าเป็นบุคคล ที่เริ่มหาได้ยากยิ่งขึ้นทุกทีในสังคมปัจจุบัน หากมีบุคคล ๒ ประเภทนี้อยู่ ในสังคมนี้จำนวนมากๆ สังคมคงมีแต่ความรัก ความเอื้ออาทร สามัคคี และมีสันติสุข ในขณะเดียวกัน หากไม่มีคน ๒ ประเภทนี้อยู่ในสังคม หรือมีอยู่น้อยมาก สังคมคงมีแต่การแก่งแย่งแข็งขัน เห็นแก่ตัว ไร้ความสงบสุข และแตกแยก บุคคลประเสริฐ ๒ ประเภทนี้คือ

ผู้ให้การอุปการะต่อบุคคลอื่นก่อน

บุคคลประเภทเป็นผู้ให้ ด้วยความเต็มใจ ซึ่งมาอันดับตนๆ คือ พ่อแม่ ครูอาจารย์ พระราชา ซึ่งไม่จำเป็นว่าการเป็นผู้ให้ จะต้องเป็นคนที่สูงกว่า ด้วยอายุ หรือ ฐานะ ผู้ให้ในระดับเดียวกันอย่าง เพื่อน สามีภรรยา หรือ ผู้ให้ที่อายุ หรือ ฐานะน้อยกว่า อย่าง ลูกน้อง ลูกหลาน ลูกศิษย์ และการให้การไม่ได้หมายถึง ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว การให้นั้น รวมทั้งการอาสาช่วยเหลือ ในสิ่งที่เขาต้องการ การสนับสนุนส่งเสริม การปกป้องคุ้มครอง ตามแต่กำลังที่มี ผู้ให้มักเป็นผู้ที่มีความสุขจากการให้ มีความภาคภูมิใจ มีความอิ่มใจ แต่ที่สำคัญ ต้องให้ด้วยความจริงใจ ด้วยความปรารถนาดี ซึ่งในสังคมนี้หาได้ยากยิ่งขึ้นจริงๆ

ผู้รู้คุณของคนอื่นที่มีต่อตน แล้วตอบแทน

หรือที่เรียกว่าคนที่มีความกตัญญู กตเวทิตา บุคคลที่ระลึกถึงบุญคุญของคนอื่นที่มีต่อตนอยู่เสมอ และตอบแทนบุญคุณ ทุกครั้งที่มีโอกาส และมีกำลังเพียงพอ การระลึกถึงคุณ มาดาบิดา พระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์ พระมหากษัตริย์ และผู้มีบุญคุณอื่นๆอีก จะคอยย้ำเตือนว่าเรามีความสุข มีชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างทุกวันนี้ได้เพราะ ผู้มีคุณทั้งหลาย จะทำให้มีความรู้สึกดีดี มีความรู้สึกอยากตอบแทนบุญคุญที่มีต่อตน การตอบแทนมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การอาสาช่วยเหลือ การให้ความอ่อนน้อมถ่อมตน การช่วยสนันสนุนด้วยกำลังทรัพย์ กำลังความคิด หรือแรงกาย ตามแต่กำลังที่มี รวมไปถึง การบูชา ศรัทธา ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย หากโลกนี้ มีแต่ผู้ให้แต่ไม่มีผู้ตอบแทน โลกนี้ก็จะเต็มไปด้วย พวกทำบุญไม่ขึ้น สุดท้ายผู้ให้การลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ

การเป็นผู้รู้คุณคน เป็นคุณสมบัติของผู้ประเสริฐ ซึ่งคอยรักษาเอาไว้ เพราะจะนำพาชีวิตไปสู่ หนทางที่ถูกที่ควร มีหลัก มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นที่เอ็นดูรักใคร่ แก่บุคคลที่รู้จัก


ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.