::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::

อยู่อย่างพระอินทร์

พระอินทร์ได้ชื่อว่าเป็น ราชาแห่งเทวดาทั้งมวล ซึ่งก่อนที่จะเสวยชาติเป็นพระอินทร์นั้น ยามเป็นมนุษย์ต้องปฏิบัติธรรม เป็นประจำ อยู่ ๗ อย่าง ที่เรียกว่า วัตตบท ๗ ประการได้แก่

  1. เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต
  2. ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต
  3. มีวาจานุ่มนวลสุภาพตลอดชีวิต
  4. มีวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิต
  5. มีใจปราศจากความตระหนี่ ยินดีในการแจกทาน ครองเรือนตลอดชีวิต
  6. มีวาจาสัตย์จริงตลอดชีวิต
  7. ไม่โกรธ แม้ว่าถ้าโกรธก็ระงับได้ทันทีตลอดชีวิต

เพราะการปฏิบัติธรรมทั้ง ๗ ประการนี้จะนำพาชีวิตผู้ปฏิบัติไปสู่ความเจริญ มีบารมีสูงยิ่งขึ้น

 


ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.