::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::

ทรัพย์ที่ควรพึ่งมีติดตัว ๗ ประการ

คนเราแสวงหาทรัพย์มากมาย ไม่รู้จักพอ แต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักขวนขวาย หาทรัพย์อันเป็นมงคลมาเก็ยไว้กับตน พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงทรัพย์ที่มีค่าของคนเรา เรียกว่า ทรัพย์ที่ประเสริฐ หรือ อริยทรัพย์นั้นแหละ รวมกันมีอยู่ ๗ ประการคือ

  1. ศรัทธา เมื่อคนเรามีศรัทธา ก็จะมีกำลัง มีความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการ งานต่างๆ รวมถึงให้ความไว้วางใจ แก่ผู้ประพฤติดี แก่การกระทำที่ดี ในยามที่ท้อแท้ สิ้นหวัง ศรัทธาอาจเป็นเสบียงที่เหลืออยู่เพียงอย่างเดียว ที่ทำให้คนสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้
  2. ศีล หรือการสำรวม กาย วาจา ใจ ไม่ให้ล่วงไปกับกิเลส ผู้ประพฤติอยู่ในศีล ย่อมมีเกราะคุ้มกันภัย ที่เกิดจาก อบายมุขทั้งปวง
  3. ความละอายต่อบาป เป็นความรู้สึกที่คอยฉุดรั้ง ไม่ให้คนเรากระทำ พูด หรือ คิด ในสิ่งที่ไม่ดีทำให้เกิดความภาคภูมิใจได้ในทุกที่ ทุกเวลา
  4. ความเกรงกลัวต่อบาป เป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนไม่ให้เราทำผิดพลาดไป ด้วยข้ออ้างต่างๆ นานา ที่คนเรามักจะนำมาใช้สนับสนุนตัวให้กระทำผิด
  5. การศึกษา ทำให้เป็นผู้รู้ ความรู้เป็นสิ่งที่ดี ผู้ อ่านมาก ฟังมาก พบเห็นมาก จะเป็นผู้รอบรู้ ความรู้เป็นทุนให้การทำให้ชีวิต เจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ และจิตใจ
  6. การเสียสละ การให้ การแบ่งปัน เป็นการลด ละ กิเลส ทำให้ใจ เป็นสุข ปลื้มใจ
  7. ปัญญา ผู้มีปัญญษสามารถ ไตร่ตรอง เหตุผล เลือกทำในสิ่งที่ถูกที่ควรได้ นำพาชีวิตไปสู่ความเจริญ

 


ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.