::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::

บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือขวนขวายในการงานที่ชอบ ทั้งด้านทรัพย์ ด้านแรงกาย สติปัญญา หรือ แม้แต่การให้กำลังใจ ที่คอยช่วยเหลือให้บุคคลผ่านพ้นปัญหาอุปสรรค หรือภาระกิจต่างๆไปได้ด้วยดี ด้วยวิธีที่ถูกที่ควร ความช่วยเหลือดังกล่าวมาแล้วนั้นแสดงถึง การมีความรัก ความเมตตา และความปรานาดี ต่อบุคคลอื่น

ประกาศขอรับความช่วยเหลือจาก อาสาสมัครในด้านต่างๆ ซึ่งผู้ใดต้องการให้ โครงการผู้ก่อการบุญเป็นสื่อกลาง โปรดติดต่อมาได้ที่ polyboon@yahoo.com หรือ โทรศัพท์ 081 438 5895 โดยเราขอตรวจสอบเพียง ขอให้เป็นงานที่มีเจตนาที่ดี เราจะลงประชาสัมพันธ์ ให้ทันที ที่ได้รับข่าวจากท่าน

  • สมัครเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการตาบอดในด้านต่างๆ เช่น อาจหนังสือให้ผู้พิการฟัง เป็นต้น
    ติดต่อได้ที่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 420 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 0070, 0 2248 1365 - 8 โทรสาร 0 2248 1369
  • ...

ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.