| ช้อปปิ้ง พลาซ่า | เรื่องเล่าวิถีสยาม | ท่องเที่ยวทั่วไทย | เนื้อที่โฆษณา |
สยามเมืองยิ้ม (Thailand : Land of Smile) โลกของความเกื้อกูล ดุจผีเสื้อกับดอกไม้
::: Polyboon / Stories / พระไตรปิฎก ::: เรื่องเล่าชาวสยาม :::
 


พระไตรปิฎก

เรื่องและภาพ โดย พุฒิวงศ์ บุษบวรรษ

พระไตรปิฎกคือ คัมภีร์ที่รวบรวมพระธรรม และพระวินัย ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ และมีพุทธวัจนะไว้ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ

พระวินัย ว่าด้วยสิกขาของภิกษุ ภิกษุณี สามเณร และบทบัญญัติเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การบวช การเข้าพรรษา การสวดปาติโมกข์ การทอดกฐิน การปราวณา เป็นต้น รวมถึงข้อบัญญัติ ในเครื่องใช้สิ่งของต่างๆ ของภิกษุ ภิกษณี

พระสูตร คือธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีต่อบุคคลต่างๆ ทั้งแบบมีเรื่องเล่าต่างๆประกอบ หรือแบบมีธรรมคาถาเปรียบเทียบ ซึ่งล้วนเป็นการพยายามอธิบายให้เข้าใจถึงธรรมะของพระพุทธองค์ ในส่วนของพระสูตรนี้ ผมแนะนำให้อ่านก่อนเพราะจะเข้าใจได้ง่ายกว่าส่วนของพระอภิธรรม

พระอภิธรรม คือการสรุปหลักธรรมเป็นหัวข้อๆ ทำให้เห็นภาพรวมของหลักคำสอนทั้งหมด บางเล่มก็พยายามอธิบายความเห็นผิดต่างๆ เพื่อให้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธองค์ง่ายยิ่งขึ้น

พระไตรปิฎกแม้จะถูกสังคยานาโดยเหล่าพระภิกษุทั้งหลาย แต่ยังนับได้ว่าเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่พระองค์เคยมีพระราชดำรัจกับพระอานนท์ว่า "ดูกรอานนท์ ธรรมและวินัยใดที่เราได้แสดงแล้ว และบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายในเมื่อเราล่วงลับไปแล้ว"

ดังนั้นผู้สนใจในพระพุทธศาสนาควรศึกษาพระไตรปิฎก เพื่อได้เข้าใจหลักธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า

ทาง polyboon.com ได้เห็นถึงประโยชน์ในข้อนี้จึงได้จัดสร้าง พระไตรปิฎกออนไลน์ ขึ้นเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และบูชาพระรัตนตรัย เพราะการสร้างพระไตรปิฎกก็เท่ากับการสร้างตัวแทนของพระพุทธองค์ คล้ายกับการสร้างพระพุทธรูป แต่มีประโยชน์มากกว่าในด้านการอธิบาย และเผยแผ่หลักธรรมให้ทั่วถึงพุทธศาสนิกชนไทย ในทุกมุมโลก

 

Copyright by Polyboon Co.,Ltd