ขยายความหมาย ในคำพระ

[ บทไหว้ครู ]


[ คำอุทิศ ]


ขยายความหมาย ในคำพระ ไหว้พระหน้าคอมฯ นั่งสมาธิหน้าคอมฯ เรียนรู้พระธรรม จากพระไตรปิฎกออนไลน์
ความเป็นมาของ "ขยายความหมายในคำพระ"

ขยายความ คำพระ หรือ ขยายความหมาย ในคำพระ เป็นโครงการต่อยอดจาก ไหว้พระหน้าคอมฯ นั่งสมาธิหน้าคอมฯ เรียนรู้พระธรรม จากพระไตรปิฎกออนไลน์ โดยมีคุณปิยมน อัจฉริยปัญญา เป็นผู้เสนอความคิดว่า เราน่าจะมีเว็บเพจที่อธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่ใช้กันทั่วไป เพื่อให้ผู้ไม่เข้าใจ ได้เข้าใจเวลาไปอ่านเจอ หรือได้ยินมาจากที่ต่างๆ เช่นได้ฟังจากพระเทศน์ อ่านจากหนังสือธรรมะ อ่านพุทธประวัติ หรือแม้แต่ตอนที่เราจัดงานประเพณี หรือกิจกรรมกับทางวัด จะได้เข้าใจคำบางคำที่ใช้พูดกัน

คำพระในที่นี้ จึงมี ๒ ความหมายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ คือ

  • พระธรรม ที่พระสงฆ์เทศนา หรือผู้รู้ได้บรรยายไว้ตามสื่อต่างๆ
  • พระพุทธศาสนา หมายถึง คำที่ใช้กันในทั่วไปในศาสนาของเรา

ที่มาของความหมายได้ค้นคว้าความหมายมาจากสื่อต่างๆ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ อย่าง พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม และ ฉบับประมวลศัพท์ ที่เรียงเรียงโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ "คำวัด ที่ชาวพุทธควรรู้" ที่เรียบเรียงโดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ของมหามงกุฏวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เรียบเรียงโดย อาจารย์ สุชีพ ปุญญานุภาพ รวมทั้ง พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และการค้นหาความหมายจากอินเทอร์เน็ท

วิธีการหาคำ

  • จัดเรียงตัวอักษร และ สระ ตามแบบพจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
  • ในแต่ละหน้าจะมีคำศัพท์ประมาณ ๒๐ คำ สามารถค้นหาหน้าจากคำที่อยู่ใกล้เคียง ได้จากเมนูย่อย ของแต่ละหมวดตัวอักษร
  • หากในคำอธิบายศัพท์มีภาพ หมายถึงมีคำอธิบายเพิ่มเติม

สุดท้ายนี้หากผู้รู้ท่านใดอ่านพบว่าเนื้อหาส่วนใดมีความผิดพลาดจากความถูกต้องไป กรุณาแจ้งมาที่ phuttiwong@gmail.com จะเป็นพระคุณอย่างที่สุดครับ

 

::: Go To ::: Home Page | Polyboon.com | ไหว้พระหน้าคอมฯ | นั่งสมาธิหน้าคอมฯ | พระไตรปิฎกออนไลน์ |