พุทธดำรัส ชาดก ในชาติต่างๆ สุภาษิต พระธรรม คำสั่งสอน พุทธปาฏิหารย์ บุญทำกรรมแต่ง เหตุการณ์ต่างๆ บุคคลต่างๆ เกร็ดความรู้ คำอธิบายโดยย่อ คำอุทิศ รายนามผู้ร่วมสร้างพระไตรปิฎก


รายนามผู้ร่วมสร้างพระไตรปิฏกออนไลน์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา บูชาพระรัตนตรัย

 • รายนามผู้ร่วมสร้างโดยการร่วมทำบุญเพื่อให้พระไตรปิฎกออนไลน์ได้เผยแผ่ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป
  • จารุณี แสงฟ้า
  • จิตอุมา เจียมอุทิศศักดิ์
  • จิระดุลย์ แช่มสอาด และครอบครัว
  • ทัสวรรณ์ กฤษณวงษ์หงษ์
  • ปิยมน อัจฉริยปัญญา
  • พุฒิวงศ์ บุษบวรรษ
  • บริษัท โพลีบูรณ์ จำกัด
  • คุณไพศาล ลิ้มรัตนกกุลชัย
  • ยอดขวัญ รอดเรืองรุ่ง
  • สุรศักดิ์ ถนอมทรัพย์
  • อุธิสา ธนศรีวงศ์
 • รายนามชื่อบุคคลที่ผู้ร่วมสร้างพระไตรปิฎกออนไลน์ โมทนาบุญให้ (ทำบุญแทน หรือ อุทิศบุญให้ผู้มีชีวิตอยู่)
  • สุพัตรา เสนะเปรม และครอบครัว
 • รายนามชื่อบุคคลที่ผู้ร่วมสร้างพระไตรปิฎกออนไลน์ โมทนาบุญให้ (ทำบุญแทน หรือ อุทิศบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว)
  • ชูขวัญ แซ่เล้า
  • บุญเลิศ อัจฉริยปัญญา
  • แต๋ว (เบญจา) งามชื่น
  • ไหเลี้ยง แซ่เล้า
 • รายนามผู้ร่วมอนุโมทนา (ผู้ร่วมยินดี) บุญในการสร้างพระไตรปิฎกออนไลน์ได้เผยแผ่ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป
  • คมสัน กุลสุขทวิเลิศ
  • นภาวรรณ จันทสาระกุล
  • สุรีย์พร พจน์พริ้ง

  ขอให้บุญกุศลอันเป็นมงคลทั้งหลายเหล่านี้มาบังเกิด แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมทั้ง มารดา บิดา ญาติพี่น้อง หมู่มิตร เจ้าบุญนายคุณในทุกภพทุกชาติ สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก บันดาลให้อุดมด้วยปัญญา บารมี และขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทำกิจการงานใด ให้สำเร็จ เจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆขึ้นไป ปราศจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง บังเกิดโชคลาภมากมี ทรัยพ์สินมากมาย ทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพานสมบัติ มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์โศรกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง นับแต่บัดนี้ ตราบจนถึงนิพพานด้วยเทอญ

* รายนามเรียงตามตัวอักษร
** สำหรับผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมงานบุญครั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ phuttiwong@gmail.com
หรือเบอร์โทร 081 438 5895 เงินทำบุญทั้งหมดจะนำมาเช่าพื้นที่ออนไลน์ ให้นานที่สุด เท่าที่จะทำได้ตามกำลังศรัทธา ซึ่งพื้นที่บางส่วนจะใช้ในโครงการ ไหว้พระหน้าคอมฯ ๙ วัด ๗๖ จังหวัด และ การนั่งสมาธิหน้าคอมฯ ไปพร้อมกันด้วย

 

::: Go To ::: Home Page | Polyboon.com | ไหว้พระหน้าคอมฯ | นั่งสมาธิหน้าคอมฯ |