พุทธดำรัส ชาดก ในชาติต่างๆ สุภาษิต พระธรรม คำสั่งสอน พุทธปาฏิหารย์ บุญทำกรรมแต่ง เหตุการณ์ต่างๆ บุคคลต่างๆ เกร็ดความรู้ คำอธิบายโดยย่อ คำอุทิศ รายนามผู้ร่วมสร้างพระไตรปิฎก

พระสุตตันตปิฏก
เล่ม ๒๕
ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก

ร่วมสร้าง พระสุตตันตปิฏก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา บูชาพระรัตนตรัย

โดย

พุฒิวงศ์ บุษบวรรษ
ปิยมน อัจฉริยปัญญา
อุธิสา ธนศรีวงศ์
บุญเลิศ อัจฉริยปัญญา
สุพัตรา เสนะเปรม และครอบครัว
จารุณี แสงฟ้า
จิระดุลย์ แช่มสอาด และครอบครัว
ทัสวรรณ์ กฤษณวงษ์หงษ์
นภาวรรณ จันทสาระกุล
คมสัน กุลสุขทวิเลิศ
บริษัท โพลีบูรณ์ จำกัด

::: Go To ::: Home Page | Polyboon.com | ไหว้พระหน้าคอมฯ | นั่งสมาธิหน้าคอมฯ |