พุทธดำรัส ชาดก ในชาติต่างๆ สุภาษิต พระธรรม คำสั่งสอน พุทธปาฏิหารย์ บุญทำกรรมแต่ง เหตุการณ์ต่างๆ บุคคลต่างๆ เกร็ดความรู้ คำอธิบายโดยย่อ คำอุทิศ รายนามผู้ร่วมสร้างพระไตรปิฎก

พระสุตตันตปิฏก
เล่ม ๑๐
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

ร่วมสร้าง พระสุตตันตปิฏก เล่ม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา บูชาพระรัตนตรัย

โดย

พุฒิวงศ์ บุษบวรรษ
ปิยมน อัจฉริยปัญญา
อุธิสา ธนศรีวงศ์
บุญเลิศ อัจฉริยปัญญา
สุพัตรา เสนะเปรม และครอบครัว
จารุณี แสงฟ้า
จิระดุลย์ แช่มสอาด และครอบครัว
ทัสวรรณ์ กฤษณวงษ์หงษ์
นภาวรรณ จันทสาระกุล
คมสัน กุลสุขทวิเลิศ
บริษัท โพลีบูรณ์ จำกัด

::: Go To ::: Home Page | Polyboon.com | ไหว้พระหน้าคอมฯ | นั่งสมาธิหน้าคอมฯ |